สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาจัดงานวันดื่มนมโลก

แชร์ข่าวพะเยา

      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาจัดงานวันดื่มนมโลกเพื่อประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการดื่มนม

     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   เป็นประธาน เปิดงานวันดื่มนมโลก ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาจัดขึ้น ณ หอประชุม เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา ทั้งนี้สืบเนื่องจากองค์การอาหาร และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ Food and agriculture Organization หรือ FAO ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลกหรือ World  Milk  Day โดยมีประเทศในโลกกว่า 35 ประเทศให้ความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยได้ตระหนักในคุณค่าของการดื่มนม ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนและองค์ประกอบอื่นๆที่มีคุณค่าต่อร่างกาย  

ในประเทศไทยพบว่าคนไทยดื่มนมในปริมาณ 18 ลิตรต่อคนต่อปี  เมื่อเทียบกับคนญี่ปุ่นที่ดื่มนมเฉลี่ย 90 ลิตรต่อคนต่อปี , คนอเมริกันดื่มนมเฉลี่ย 237 ลิตรต่อคนต่อปี  ซึ่งเป็นข้อมูล ณ ปี 2562   ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยยังดื่มนมในปริมาณที่น้อย  และคนไทยบางส่วน  อาจไม่ได้ดื่มเลยในแต่ละวันที่ผ่านไป  ในเรื่องนี้  กรมปศุสัตว์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  ได้ให้ความสำคัญต่อการดื่มนม มีการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนได้ดื่มนมมองเห็นคุณค่าของอาหารเสริมนม ที่ผลิตจากโคนมไทยในประเทศ  ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม และมาตรฐานการผลิต GMP และ HACCP  จากกรมปศุสัตว์  ทั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานอาชีพการ เลี้ยงโคนมในประเทศ ตั้งแต่ ปี 2505  ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกล ให้ประชาชนคนไทย ได้มีอาหารที่ทรงคุณค่าในการเสริมสร้างร่างกาย และสร้างสมองให้เด็กไทยคนไทยเจริญเติบโตแข็งแรง


แชร์ข่าวพะเยา