ขนส่งจังหวัดพะเยาเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถวิถีใหม่ New Normal

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถวิถีใหม่ New Normal เฉพาะผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอฟพลิเคชัน DLT Smart Queue ก่อนหน้านี้ ช่วงแรก เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปเฉพาะกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน ช่วงที่ 2 เปิดบริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โดยให้สิทธิแก่ประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่นไว้ก่อนหน้านี้ได้มีสิทธิในการดำเนินการก่อน


แชร์ข่าวพะเยา