ศิษย์เก่าพะเยาพิทยาคม-สตรีพะเยารุ่น2510มอบสิ่งของช่วยเหลือตำบลแม่ใส

ศิษย์เก่าพะเยาพิทยาคม-สตรีพะเยารุ่น2510 มอบของทำบุญแก่เด็กพิเศษของตำบลแม่ใสและเขตใกล้เคียง