ม.พะเยา ผุดระบบ “มพ.ชนะ” สร้างมาตรการคุมเข้า-ออก พื้นที่

แชร์ข่าวพะเยา


มหาวิทยาลัยพะเยา ออกประกาศมหาวิทยาลัยการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานของบุคลากร และมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยขอความร่วมมือบุคลากรและนิสิตสแกน QR Code ผ่านระบบ “มพ.ชนะ” ทุกครั้ง ก่อนเข้าและออกพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจเช็คการเข้า-ออก มหาวิทยาลัย ซึ่งได้กำหนดจุดคัดกรองก่อนเข้า-ออก มหาวิทยาลัย และอาคารต่างๆ ดังนี้

  1. จุดคัดกรองก่อน เข้า -ออก มหาวิทยาลัย
  2. จุดคัดกรอง : หน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
  3. จุดคัดกรอง : ซุ้มประตูศรีโคมคำ
  1. จุดคัดกรองก่อน เข้า-ออกอาคาร ทุกอาคารและทุกคณะ
    นับเป็นการเริ่มใช้มาตรการคุมเข้มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาในพื้นที่ในช่วงที่มีการผ่อนปรนและเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน โดยได้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

แชร์ข่าวพะเยา