คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา  นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 18/2563  ทีมเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 ของประเทศไทยและจังหวัดพะเยา ซึ่งไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นวันที่ 35 และในจังหวัดเป็นวันที่ 83 จากนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเห็นชอบ การขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาในการปรับปรุง  cohort ward โรงพยาบาลพะเยา เพื่อเตรียมรับการระบาดระลอก 2  แผนการฝึกซ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด เพื่อรองรับการระบาด ระลอก 2 การดำเนินการจัดเตรียมสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) เพื่อสังเกตอาการของโรคติดเชื้อโควิด19  ในพื้นที่ชายแดน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

และผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น จังหวัดพะเยา ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ส่งเข้าประกวดThailand Rabies Award ระดับเขต ได้แก่ เทศบาลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาและอบต.ทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะยา และผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่จะเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้


แชร์ข่าวพะเยา