รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจ.พะเยาติดตามโครงการ”บวร”ร่วมสร้างชุมชนคุณธรรม

แชร์ข่าวพะเยา

เมื่อ 2 ก.ค.63, 0930 พ.อ.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รอง ผอ .รมน.จังหวัด พ.ย.(ท) ได้มอบหมายให้ กลุ่มงานกิจการมวลชน ดำเนิน โครงการ”บวร”ร่วมสร้างชุมชนคุณธรรม(เยาวชนประชาธิปไตย) ให้ความรู้ สร้างอาชีพ การทำน้ำพริกกากหมู เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม ภายใต้ สถานการณ์ การส่งผลกระทบจากโรคโควิด -19 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านท่าจำบอน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โดยมี ปราชญ์เพื่อความมั่นคง และกศน.พร้อมทั้ง กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยชาวบ้านให้ความร่วมมือและเสนอให้มีกิจกรรมแบบนี้ตลอดไป


แชร์ข่าวพะเยา