คณะทำงานกำกับปฏิบัติราชการติดตามความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาประชาชน ในจังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประธานการประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่16 ที่ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 16 พร้อมคณะ ได้เดินทางร่วม ติดตามการปฏิบัติราชการในครั้งนี้

     โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันรายงานการดำเนินการ ประกอบด้วย การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ปัญหาภัยแล้งอุทกภัยของจังหวัดพะเยา โครงการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ความคืบหน้าการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กรณีการพัฒนาหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา การบริหารจัดการพื้นที่กักเก็บน้ำและธนาคารน้ำใต้ดิน การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา การส่งเสริมอุตสาหกรรมครัวเรือนวิสาหกิจชุมชน และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ปัญหามลพิษจากไฟป่าหมอกควัน และความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบกลางในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

สำหรับจังหวัดพะเยา ประสบปัญหาน้ำ คือปริมาณน้ำมีมากในฤดูฝน และฤดูแล้งปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ดังนั้นจังหวัดพะเยา จึงได้มีแนวทางการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ แก้มลิง การปรับปรุงชลประทานเดิม และการบริหารจัดการน้ำในปี 2563 จังหวัดพะเยาได้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่สำคัญได้แก่ การพัฒนาหนองเล็งทราย ซึ่งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจราชการ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยสั่งการให้พิจารณาเร่งรัดดำเนินการพัฒนาหนองเล็งทราย ประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำหนองเล็งทราย การก่อสร้างฝายพับได้ งบประมาณ 45 ล้านบาท (รอการจัดสรรงบประมาณ )

การปรับปรุงอาคารบังคับน้ำหนองเล็งทรายจำนวน 2 แห่ง งบประมาณ 48 ล้านบาทเศษ โดยได้รับอนุมัติงบกลางปี 2563 ปัจจุบันความก้าวหน้าดำเนินการแล้วร้อยละ 26.6 ดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำหนองเล็งทรายพร้อมอาคารประกอบ โดยปรับปรุงและฟื้นฟูร่องน้ำเดิม งบประมาณ 162 ล้านบาท ได้รับอนุมัติงบกลางปี 2563 ปัจจุบันความก้าวหน้าดำเนินงานร้อยละ 60 2.5 และการฟื้นฟูแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ 92 ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างการรอการจัดสรรงบประมาณ

     จากนั้นพลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรี ได้มอบถังบรรจุน้ำ 1,000 ลิตร จำนวน 10 ใบ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณานำไปแจกจ่ายให้กับหมู่บ้านท้องถิ่นที่ต้องการ เพื่อเก็บย้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ก่อนจะเดินทางไปลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการขุดลอกและก่อสร้างฝายลำห้วยแก้วหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน โดยใช้เงินประจำปีงบประมาณ 2563 450,000 บาทเศษ ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี โดย พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ กล่าวว่า วันนี้คณะทำงานกำกับติดตามการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้มาติดตามโครงการต่างๆในจังหวัดพะเยา ที่รัฐบาลโดย รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ดูแล โดยเฉพาะความห่วงใยจากรัฐบาล ในเรื่องของน้ำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วม น้ำแล้ง โดยโครงการที่มาติดตามลงพื้นที่ในวันนี้มีความคืบหน้าไปมากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งถือว่าโครงการที่มีประโยชน์ และเป็นที่ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยรัฐบาลเห็นความสำคัญ ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน รวมถึงความเดือดร้อนต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องน้ำเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกัน ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุล และเหมาะสมต่อไป ขณะที่ตัวแทนชาวบ้านได้กล่าวขอขอบคุณรัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรี เนื่องจากประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 200 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตร 2,000 กว่าไร่ รวมถึงประชาชนท้ายน้ำได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อีกนับ 10 หมู่บ้าน


แชร์ข่าวพะเยา