เกษตรจังหวัดพะเยาประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตลำไย

แชร์ข่าวพะเยา

นายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง ร่วมเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการลำไยสดช่อ และตรวจเยี่ยมสวนลำไยของสมาชิกกลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ลำไยตำบลเชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านร้อง หมู่ที่ 3 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยมีนายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอให้การต้อนรับและร่วมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน


แชร์ข่าวพะเยา