สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ เดินทางลงพื้นที่ อ.ภูซาง จ.พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

      วันที่ 11 ก.ค.2563 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์   สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการคนที่ 1 พร้อมด้วย พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเป็นวันที่ 2   โดยวันนี้ได้เดินทางไปยัง บ้านทุ่งกล้วยและชุมชนOTOPนวัตวิถีบ้านปงใหม่ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา เพื่อพบปะประชาชน พร้อมรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของอำเภอภูซาง โดยมี ปลัดจังหวัดพะเยา นายอำเภอภูซาง เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ ในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ทาง สมาชิกวุฒิสภา พร้อมที่จะผลักดัน ส่งเสริม ขยายตลาด รวมถึงพัฒนาสินค้า OTOP ต่างๆ ในพื้นที่ ให้มีความแตกต่าง เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของสมุนไพรไทย ที่ชุมชนมีเยอะแยะมากมาย แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องของระยะเวลาการดำเนินการส่งเสริมเรื่องดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ทางหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการกันแบบองค์รวม ในการส่งเสริม ผลักดัน สินค้าของชุมชนดังกล่าวให้มีการพัฒนาต่อยอดยิ่งขึ้นต่อไป

      ช่วงบ่ายวันเดียวกัน  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการด่านบ้านฮวก ภายหลังการยกระดับด่านปางมอนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นด่านสากล และเรื่องการค้าชายแดนจังหวัดพะเยา  ที่ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูซาง ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีนายบันทม สมสุวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูซาง และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูล

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการคนที่ 1 กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อมาติดตาม เร่งรัด พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการด่านบ้านฮวก ที่เปลี่ยนจากจุดผ่อนปรนเป็นด่านสากล ในการใช้สัญจรไปมา รวมถึงการขนส่งแบบโลจิสติกส์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศและของจังหวัดพะเยา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี้จะเก็บรวบรวมนำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สว ต่อไป พร้อมฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของพะเยา ได้มีการวางแผนงานการดำเนินการของด่านบ้านฮวก ว่าจะสามารถพัฒนาให้เป็นด่านสากลที่สมบูรณ์แบบได้ประมาณปีไหน เพราะทั้งนี้ยังมีอีกหลายขั้นตอนในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวหลังจากนั้น พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการด่านชายแดนบ้านฮวก เพื่อจะนำข้อมูลดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา