คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน ทีโอที พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

    คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่ 5  ตรวจประเมินหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจใน จ.พะเยา(ทีโอที พะเยา) ตามโครงการ  ศูนย์ราชการสะดวกหรือ GECC (GovernmentEasy Contact Center) ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

วันที่ 10 ก.ค.2563 นายอิสระ  ศิริวรภา   ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5  พร้อมด้วย พันตำรวจโท ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5   ได้เดินทางมาที่จังหวัดพะเยา  โดยได้กล่าวว่า  ทางคณะอนุกรรมการฯ ที่เดินทางมาจังหวัดพะเยาในวันนี้ เพื่อทำการตรวจประเมินหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมโครงการ  ศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC (Government Easy Contact Center) ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC (Government Easy Contact Center)  เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ  และอำนวยความสะดวก  แก่ประชาชนที่มาขอรับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่น  แก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ขึ้น เป็น หน่วย หรือจุดบริการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการให้คำแนะนำ และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นความประทับใจให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาติดต่อราชการ รูปแบบการบริการของศูนย์ราชการสะดวก เป็นการให้บริการที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ราชการ  โดยการจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวกขึ้นมาใหม่ หรือพัฒนาการบริการของศูนย์บริการประชาชนที่ทุกหน่วยงานมีการจัดตั้งไว้อยู่แล้ว

       โดยคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกได้เปิดให้หน่วยงานของรัฐ  สมัครขอรับ การรับรองมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีหน่วยงานสมัครจำนวน  1,461  ศูนย์ และผ่านการคัดกรองเอกสารจำนวน 463 ศูนย์ และไม่ผ่านจำนวน 998 ศูนย์  โดยคณะกรรมการฯได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 10 คณะ เป็นผู้ตรวจประเมินคัดกรองเอกสารและตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการในพื้นที่

      โดยคณะอนุกรรมการที่ 5 ซึ่งมี นายอิสระ  ศิริวรภา   เป็น ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5  รับผิชอบทำการตรวจพื้นที่ประเมินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย แพร่น่าน และพะเยา  จำนวน 8 จังหวัด  โดยในวันนี้ ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้ทำการตรวจประเมิน หน่วยงานในจังหวัดพะเยาประกอบด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด , สำนักงานที่ดินจังหวัด , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา , บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สาขาพะเยา  และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาปง


แชร์ข่าวพะเยา