ม.พะเยา ต้อนรับวิทยากรชาวสหรัฐอเมริกา บรรยายให้ความรู้แบบ STEM

     วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้เกียรติต้อนรับ Prof. Dr. Fred Finley วิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ซึ่งเดินทางมาเข้าพบเพื่อแนะนำตัวในการเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Culture-based STEM Education” ให้แก่อาจารย์และนิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และครูวิทยาศาสตร์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาแนวใหม่ Culture-based STEM Education โดยผู้เชี่ยวชาญฟุลไบร์ท

    STEM คือ การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงการที่บูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผนวกกับแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมนำมาใช้ในการสอนวิทยาศาตร์ในโรงเรียน ซึ่งวิทยาลัยการศึกษา ได้จัดการบรรยายให้ความรู้จากโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 8-27 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

+