ประกวด “คำขวัญ” จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยา ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม…
ประกวดคำขวัญจังหวัดพะเยา
ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ ๕๐,๐๐๐ บาท
ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ทาง E-mail : Kornwanno.5@gmail.com
สขบถามเพิ่มเติมไที่ สำนักงานวัฒธรจังหว้พะเยา โทร.๐ ๕๔-๔๘ ๕๗๔๑
www.m-culture.go.th/phayao

facebook : Phayao culture

สำนักงานวัฒนรรมจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา