ธ.ก.ส.ภาคเหนือ สนับสนุนการบริหารจัดการลำไยแก้ราคาตกต่ำ

แชร์ข่าวพะเยา

      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เขตภาคเหนือ จัดโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการลำไย ปีการผลิต 2563 ลักษณะแบบ Business Matching จับคู่ธุรกิจ รวมทั้งช่วยเหลือการจัดการบริหารช่วยเหลือสนับสนุนดอกเบี้ยสินเชื้อ 3 เปอร์เซนต์สำหรับวิสาหกิจชุมชนและผู้รวบรวมผลผลิตลำไย

     นายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการลำไย ปีการผลิต 2563 ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน จัดขึ้นที่ ห้องประชุม แมลงปอฮอลล์แอนด์การ์เด้น ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs พร้อมรับรู้ถึงความต้องการของตลาด ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการประกอบธุรกิจ เชื่อมโยงธุรกิจผลิตผลลำไย โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจลำไยในพื้นทีจังหวัดพะเยาและเชียงราย เข้าร่วมประชุมตามโครงการดังกล่าว จำนวน 120 คน

   นายมาโนชย์ บัวองค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดเผยว่า ทาง ธ.ก.ส. ได้จัดโครงการนี้มาเป็นปีที่ 3 แล้ว เนื่องจากลำไยเป็นผลิตผลหลักของจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดของประเทศไทย ทุกปีที่ผ่านมาผลผลิตลำไยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 6-7% และจากข้อมูลสำนักเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์ว่าราคาลำไยปี 2563 ทั้งช่อสดและลำไยอบแห้งที่เกษตรกรขายได้จะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาและด้านการตลาด เนื่องจากประสบปัญหาผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากสถานการณ์ดังกล่าว ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน จึงได้จัดโครงการบริหารจัดการผลผลิตลำไย ปี 2563 ในลักษณะแบบ Business Matching จับคู่ธุรกิจ โดยได้เชิญเจ้าของธุรกิจแปรรูปลำไยขนาดใหญ่ กลุ่มผู้ส่งออกลำไย ผู้ประกอบการ SMEs หัวขบวน เพื่อเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวคิดพร้อมเชื่อมโยงธุรกิจและร่วมกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการลำไย อีกทั้งเพื่อรับทราบคามต้องการ ข้อเสนอแนะในการประกอบธุรกิจ การเชื่อมโยงธุรกิจในห่วงโซ่ผลิตผลลำไย สามารถขยายตลาดการค้าในปัจจุบันเพิ่มขึ้น รวมทั้งสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ ทั้งสินเชื่อ SMEs เกษตร และสินเชื่อเพื่อรวบรวมผลไม้ปี 2563 ให้ได้มีเงินทุนเพียงพอในการรับซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรตลอดจนช่วยเหลือภาระดอกเบี้ยกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้รวบรวมสินค้า ในอัตราร้อยละ 3 เพื่อกระจายผลผลิตลำไยสดออกนอกพื้นที่ และเพื่อรวบรวมลำไยสดแปรรูปเป็นลำไยอบแห้งทั้งเปลือกและอบแห้งเนื้อสีทอง ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรกร


แชร์ข่าวพะเยา