พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือชลประทานน้ำปี้ลุยสร้างหมอนวดไทยรับการท่องเที่ยว

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายธวัช  จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 กรมชลประทาน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2563 ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่ตำบลเชียงม่วน จำนวน 20 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบ้านปิน หมู่ที่ 3 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูรัตนธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดบ้านปิน อนุเคราะห์สถานที่ฝึกอบรมตลอดการฝึก  โดยมีนายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา และและนายพานิช ประสาทแก้ว หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โครงการนี้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากโครงการ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง ครอบครัวมีสุข ด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเชียงม่วน ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของอ่างเก็บน้ำฯ

      นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ที่ใช้ ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ดังนั้นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานดังกล่าว สามารถขึ้นทะเบียนพนักงานนวดไทยเพื่อสุขภาพ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้ทันที นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยายังได้กำหนดจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1 ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมด้วย ซึ่งผู้ที่ผ่านมาตรฐานฝีมือฯ ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ วันละ 485 บาท (ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพะเยา ที่กำหนดเพียงวันละ 320 บาท) อีกด้วย จึงเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับธุรกิจการท่องเที่ยว บริการ และที่พัก ที่จะเกิดขึ้นเต็มรูปแบบ ภายหลังอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เริ่มสามารถเก็บกักน้ำ สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2561-2564) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่จะมีศักยภาพสูงมากในอนาคต เนื่องจากการมีบรรยากาศอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติภูเขาสูง เหมาะกับกับท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่รองรับการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยสำหรับการพายเรือล่องแก่ง แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากกว๊านพะเยาที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มอยู่ใจกลางตัวเมือง อ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีความจุ 96 ล้านลูกบาศก์เมตร (วงเงินก่อสร้างทั้งสิ้น 3,981 ล้านบาท สันเขื่อนมีความยาว 810.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตร สูง 54.00 เมตร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จช่วงปลายปี พ.ศ. 2565


แชร์ข่าวพะเยา