รมช.เกษตรฯ เปิดฝึกอบรมการป้องกันอาชญากรรม

แชร์ข่าวพะเยา

   วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร  และสหกรณ์  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมประชาชน  ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลของตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  ซึ่งจัดขึ้น ที่ ห้องประชุมอุบาลี 3 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจาร์ย มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ระดับตำบล เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชน องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม และช่วยเหลือสนับสนุนเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการป้องกันอาชญากรรม และเพื่อตอบสนองการดำเนินงานของรัฐบาล ในการป้องกันอาชญากรรม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ได้จัดให้มีการฝึกอบรมดังกล่าวขึ้นจำนวน 2 รุ่น โดยการฝึกอบรมในวันนี้เป็นการอบรมในรุ่นที่ 1 มีประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาดอกคำใต้ แม่ใจ และภูกามยาว 4 อำเภอรวมทั้งสิ้น 555 คน


แชร์ข่าวพะเยา