พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือไฟฟ้าภูมิภาคพะเยาปั้นหนึ่งตำบลหนึ่งช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 4

แชร์ข่าวพะเยา

      นายโกสิทธิ์ อติเปรมินทร์ รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพะเยา ร่วมกับนายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร (18 ชั่วโมง) ตามโครงการ “หนึ่งตำบลหนึ่งช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 4” ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2563 ให้กับช่างไฟฟ้าในชุมชนต่างๆ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

      นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาฝีมือช่างไฟฟ้า “โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งช่างไฟฟ้า” เป็นโครงการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาช่างไฟฟ้าในแต่ละชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่สูงขึ้น มีมาตรฐานในวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งทรัพย์สินส่วนบุคคล และสาธารณะ โครงการนี้ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 4 รุ่น ปีละ 1 รุ่น มีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2560 – 2563 สำหรับปี 2563 นี้เป็นรุ่นที่ 4 ช่างไฟฟ้าที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2563 และได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

     ทั้งนี้ ช่างชุมชนที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือจะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ วันละ 440 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพะเยาที่กำหนดเพียง 320 บาท ประกอบกับพระราชบัญญัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ได้กำหนดให้ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องใช้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เท่านั้น จึงจะสามารถปฏิบัติงานในอาคารสาธารณะ สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงมหรสพต่างๆ ได้ ดังนั้น ช่างชุมชนทุกคนที่ผ่านโครงการนี้จะเป็นช่างที่มีคุณสมบัติพร้อมปฏิบัติงานไฟฟ้าในชุมชนได้อย่างดี เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ว่าจ้าง และประชาชนในชุมชนว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ฝีมือดี มีมาตรฐาน นอกจากนี้ ช่างไฟฟ้าคุณภาพที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถจะสมัครเข้าให้บริการในแอปพลิเคชัน “รวมช่าง” ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้บริการประชาชนผ่านการนัดหมายในระบบออนไลน์อีกด้วย


แชร์ข่าวพะเยา