พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือโรงพยาบาลพะเยารามฝึกโลจิสติกส์ระบบบริหารคลังยา

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาราม ร่วมกับนายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง (Purchasing and Inventory Management) จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่พนักงานฝ่ายคลังสินค้า (ยา) ฝ่ายจัดซื้อ และพนักงานฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16-25 กรกฎาคม 2563 ณ บริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จำกัด ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่าการฝึกยกระดับฝีมือในครั้งนี้เน้นการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานฝ่ายคลังสินค้า (ยา) ฝ่ายจัดซื้อ และพนักงานฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารการจัดซื้อ การกำหนดปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดซื้อ หลักการบริหารสินค้าคงคลัง การกำหนดปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการบริหารสินค้าคงคลัง ซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ ซึ่งคลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์
นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา การสร้างเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพอย่างเป็นระบบ และสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานทั่วทั้งองค์กรอีกด้วย
แชร์ข่าวพะเยา