ธรรมนัส รมช.เกษตร เปิดโครงการ ปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

แชร์ข่าวพะเยา

     ธรรมนัส รมช.เกษตร เปิดโครงการ ปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

    วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร  และสหกรณ์  เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดย กรมปศุสัตว์ ได้จัดทำโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประจำปีพ.ศ.2563 จังหวัดพะเยาขึ้น  ณ   เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน  เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยั่งยืนตลอดไป  การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดพะเยาในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563  มีพื้นที่เป้าหมาย 5 อำเภอได้แก่ อำเภอจุน ดอก คำใต้ เชียงคำ แม่ใจ และอำเภอเมืองพะเยา โดยคาดว่า จะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 500 ราย จำนวนสัตว์เลี้ยงที่จะได้รับการบริการไม่น้อยกว่า 5,000 ตัว และมีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานจำนวน 150 คน ซึ่งมาจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นที่เขต 5

    โดยกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคการกำจัดพยาธิภายใน และภายนอก การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคสัตว์ การสำรวจสภาวะโรค การให้ความรู้และคำแนะนำปัญหาสุขภาพสัตว์ รวมทั้งมีการฝึกอบรมการปฏิบัติการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือ GAP  สำหรับฟาร์มแกะ พิธีมอบโคจำนวน 90 ตัว เพื่อเข้าร่วมโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อพัฒนาเกษตรกรตามพระราชดําริ มอบอาหารสัตว์ให้สถานที่พักพิงสัตว์ การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การจัดแสดงสินค้าปศุสัตว์ และมอบหญ้าแห้งเสบียงอาหารสัตว์แก่ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์


แชร์ข่าวพะเยา