สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยาประชุมคณะกรรมการ

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ จัดทำเอกสารในการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลนายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด ประธานประชุมการจัดทำเอกสาร เพื่อรับคำชี้แจง แนะนำ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ เข้าร่วมชี้แจง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัดแชร์ข่าวพะเยา