โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย และ R2R ประจำปี 2563

แชร์ข่าวพะเยา

ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย และ R2R โดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลพะเยา ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาคุณภาพในงานประจำ สู่ผลงานนวัตกรรมระดับโรงพยาบาล ในรูปแบบ Oral Presentation ผ่านระบบการประชุมทางไกล(โปรแกรม Zoom Meeting)
พร้อมเผยแพร่การประชุมในรูปแบบการถ่ายทอดสดสัญญาณ ผ่านช่องทาง Youtubec และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีนักวิจัยหน้าใหม่ในด้านการวิจัยระบบสุขภาพเพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหา พัฒนาระบบสุขภาพตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อคัดเลือกผลงานที่สามารถนำไปเผยแพร่และส่งประกวดวิจัยและ R2R ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2563 ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา