พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยานำร่องประเมินไลเซนส์ช่างแอร์ เพิ่มความปลอดภัยต่อสาธารณะ

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ได้จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก หรือ ช่างแอร์ ให้กับช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 32 คน ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารฝึกงานช่างเครื่องปรับอากาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยานายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก หรือช่างแอร์ เป็นอีกสาขาหนึ่งที่จะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรก การผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 50 (โดยวิธีการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถ) ส่วนที่ 2 ประสบการณ์ของผู้เข้ารับการประเมินฯ คิดเป็นคะแนนร้อยละ 25 (พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา การทำงาน การฝึกอบรม การสัมมนา) ส่วนที่ 3 คุณลักษณะส่วนบุคคล คิดเป็นคะแนนร้อยละ 25 (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) รวม 100 คะแนน
โดยผู้รับการประเมินจะต้องมีคะแนนผ่านการประเมินร้อยละ 85 ขึ้นไป จึงจะได้รับหนังสือรับรองความสามารถ ช่างแอร์ที่สนใจเข้ารับการประเมิน ติดต่อ โทร. 0-5446-6003-4 หรือสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายประเมินความรู้ความสามารถ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ถ.พหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
แชร์ข่าวพะเยา