เครือซีพีจัดกิจกรรม โครงการ “WE GROW ปลูกเพื่อความยั่งยืน”

แชร์ข่าวพะเยา

เครือซีพี  คิกออฟปลูกต้นไม้บนพื้นที่ภาคเหนือ ปิง-วัง-ยม-น่าน ตามโครงการ “WE GROW ปลูกเพื่อความยั่งยืน” ณ บ้านดอนไชยป่าแขม อ.ปง จ.พะเยา

      บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคการศึกษาพนักงานซีพีอาสา และประชาชนในพื้นที่บ้านดอนไชยป่าแขม อ.ปง จ.พะเยารวมกว่า 250 คน ร่วมกิจกรรม WE GROW ปลูกเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูโดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

         นายจอมกิตติ ศิริกุล กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน มาตั้งแต่ปี 2559 – 2562 และในปี 2563 นี้ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำยม ณ บ้านดอนไชยป่าแขม อ.ปง จ.พะเยา เป็นการเริ่มต้นโครงการในพื้นที่ต้นน้ำภาคเหนือประจำปี 2563 เป็นแห่งแรก และจะทยอยปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำปิง วัง และน่าน โดยต้นไม้ที่ปลูกในครั้งนี้ ได้แก่ ต้นเเคนา ราชพฤกษ์  ต้นหว้า พยุง ตะเคียนทอง สารภี ยางนา สัก ไผ่ และมะม่วง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ซึ่งการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นยังช่วยดูดซับคาร์บอน ที่เป็นต้นเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน และลดภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ตลอดจนทำให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ทั้งนี้ ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำรงชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องพึ่งพิงน้ำในการทำการเกษตร ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือฯ เล็งเห็นถึงปัญหาและผลกระทบดังกล่าว ได้ประกาศเป็นนโยบายที่ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯต้องขับเคลื่อนมิติด้านความยั่งยืนควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ และกำหนดให้เรื่องการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Climate Change ) และการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นเรื่องหลักที่จะดำเนินการ โดยปีนี้ตั้งเป้าจะปลูกต้นไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง วัง ยมและน่าน รวม 100,000 ต้น จากช่วง 4 ปีที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมกับภาครัฐ และชุมชน ในพื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม และ น่าน  ดำเนินการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 508,224 ต้น พื้นที่ประมาณ 6,000 ไร่

       สำหรับพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านดอนไชยป่าแขม อ.ปง จ.พะเยา เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชนแห่งนี้เป็นเวลากว่า 2 ปี โดยร่วมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 78 ครัวเรือน และส่งเสริมให้ชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนโดยการปลูกไผ่และพืชมูลค่าสูง เช่น กาแฟโรบัสต้า  เป็นการเพิ่มอาชีพทางเลือก ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรและเกิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม


แชร์ข่าวพะเยา