โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาถวายเทียนพรรษา

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น.นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ถวายเทียนพรรษา แด่ พระกษิพัฑฒิ สิริภท.โท (ครูบาอ๊อด)  วัดพระธาตุจอมทอง

รวมทั้ง รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดพะเยาต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาวัดพระธาตุจอมทอง โครงการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดติโลกอาราม  โครงการถนนรอบกว๊านพะเยา  และส่งมอบเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สามกษัตริย์ พะเยา หลังจากนี้จังหวัดพะเยาจากเมืองผ่าน จะกลายเป็นเมืองท่า และเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา