พัฒนาฝีมือพะเยา จับมือ ภาคีเครือข่ายประชารัฐสัมมนาพัฒนาผู้ประกอบการ SME ยุค4.0

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่23กรกฎาคม2563 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ภาคีเครือข่ายประชารัฐจังหวัดพะเยา ร่วมพัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค 4.0 สู่สังคมปกติวิถีใหม่” ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมี เลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยา ผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้ประกอบการ SME สมาชิกสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยา และหอการค้าจังหวัดพะเยา สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปในเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดพะเยา จำนวน 100 คน เข้าร่วมการสัมมนา

     นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ ความคิด และแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสถานประกอบกิจการ SME วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มโอท็อป โดยลดการสูญเสีย ปรับปรุงกระบวนงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร มุ่งเน้นคุณภาพ และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น 5ส กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ไคเซ็น ลีน กระบวนการลดความผิดพลาด (Six sigma) การบำรุงรักษาทวีผล (TPM) การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการ SME ในการประกอบธุรกิจ และการปรับตัวในยุคปกติวิถีใหม่ การลดต้นทุนการผลิต หรือบริการ การเพิ่มมูลค่าสินค้า หรือบริการ การเพิ่มช่องทางการตลาด และทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการใช้กลไกมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือสร้างแรงงานคุณภาพ (Super worker) ในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วย ประกอบกับผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่ของจังหวัดพะเยาเป็น SME จึงมีความจำเป็นต้องให้ความรู้ จุดประกายความคิดูของผู้ประกอบกิจการ SME วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มโอท็อปในจังหวัดพะเยาให้ตื่นตัว แล้วหันมาสนใจนำแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานมาปรับใช้ในการประกอบกิจการของตนเอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ ยุคปกติวิถีใหม่ หลังวิกฤตการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโรคปอดอักเสบโคโรน่า 2019 (โควิด-19)


แชร์ข่าวพะเยา