เกษตรจังหวัดพะเยา จัดอบรมเกษตรกรการผลิตพืชผักอินทรีย์

แชร์ข่าวพะเยา

นายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอภูซาง เปิดการอบรมเกษตรกรหลักสูตร”การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักอินทรีย์ ปลอดภัยได้มาตรฐาน โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค(งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฟาร์มเห็ดภูซางบ้านสบบง หมู่ที่ 10 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา ดำเนินการจัดอบรมโดยกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เมื่อเร็วๆนี้


แชร์ข่าวพะเยา