ปลูกป่าป้องกันไฟป่า

      จิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครองหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดโครงการปลูกป่า ป้องกันไฟป่า บริเวณป่าต้นน้ำ ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ไม่ให้เกิดความรุนแรง

      ประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวนกว่า 500 คน ต่างร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าป้องกันไฟป่า ที่ทางจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดขึ้นที่บริเวณ เขตป่าชุมชนในพื้นที่หมู่ที่  9ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือหากเกิดสถานการณ์แล้วสามารถบริหารจัดการให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว

โดย ได้นำกล้าไม้จำนวน 1,000 ต้น เข้าทำการปลูก นอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมการเพาะเห็ดในพื้นที่ป่า เพื่อเป็นการลดปริมาณเชื้อเพลิง และกำจัดเชื้อเพลิงในลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งได้มีการดำเนินการเพาะเห็ดป่า หลากหลายทั้งเห็ดโคน เห็ดตับเต่า เห็ดเผาะ เห็ดไข่ เห็ดดำเห็ดแดง ขึ้น ในพื้นที่จำนวน 5 ไร่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์