หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา

แชร์ข่าวพะเยา

      กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนปลอดการเผา ใน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

      วันที่ 6 ส.ค.63 นางสาวเพชรดา  อ้อชัยภูมิ  นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะฯ  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา และชุมชนปลอดการเผา ที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านปีตำบลเวียงอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา

     นางสาวเพชรดา  อ้อชัยภูมิ  นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ ปลอดการเผาจำนวน 29 แห่งและชุมชนปลอดการเผา 9 แห่งขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำพูน ลำปางแม่ฮ่องสอน ตาก และจังหวัดพะเยา โดยศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว มีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับชุมชนในพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานในการลดการเผา เพื่อลดปัญหาหมอกควัน และเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดขยายผลการดำเนินการป้องกันลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนและหนุนเสริมการดำเนินงานของทุกภาคส่วน

      โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  กำหนดติดตามการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบการเผาและชุมชนปลอดการเผา ในช่วงระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม ณ จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และจังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี


แชร์ข่าวพะเยา