พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพะเยาและเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนฝึกยกระดับท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชนบ้านตุ่น

แชร์ข่าวพะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายมานพ หาลือ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา และ ดร.ทัศนีย์ สมธิ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) จังหวัดพะเยา เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ตามโครงการ การพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สาขา “การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชน ยุค Thailand 4.0” ให้กับสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านตุ่น จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 ณ วัดตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community – Based Tourism – CBT) เป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์กับคนในสังคมให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ยวทั่วไป  กระตุ้นให้คนในสังคมเห็นความสำคัญและเป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน  นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นกำลังใจ หรือสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานอนุรักษ์ทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งนี้ หัวข้อในการฝึกอบรม จึงมุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสร้างเครือข่ายต่อยอดธุรกิจ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ

แชร์ข่าวพะเยา