ธ .ก.ส พะเยาจัดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

แชร์ข่าวพะเยา

      นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ บ้านปางภูเวียง หมู่ที่ 8 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่ง สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง จัดขึ้น เพื่อพัฒนาภาคการเกษตร ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเกื้อกูลและเป็นธรรม จากการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมี ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง ผู้บริหาร ธ.ก.ส. หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

      นายภูมิ เกลียวศิริกุล ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และมี Smart Famer SME เกษตร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร เป็นหัวขบวนในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาการเกษตรย่างยั่งยืนระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อร่วมกันจัดหาน้ำต้นทุนและยกระดับกลุ่มเกษตรกรจากลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นกลุ่มผู้ผลิต และสามารถพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากย่างยั่งยืน โดยการค้นหาชุมชนที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการพัฒนาด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้สามารถบริหารจัดการระบบน้ำบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การสนับสนุนทางด้านเงินทุนแก่กลุ่มผู้ผลิต เพื่อใช้การขยายกิจกรรมการผลิตของชุมชนจากการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานตามโครงการแก่ชุมชน องค์กรชุมชน ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีมอบสินเชื่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯให้แก่ เกษตรกรลูกค้าสาขาถ้ำปิน สาขาดอกคำใต้ และกิจกรรมปลูกป่า ณ ลานหน้าพระธาตุแจ้โว เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าในชุมชนร่วมกัน


แชร์ข่าวพะเยา