จังหวัดพะเยา ขึ้นทะเบียนสินค้าภูมิศาสตร์ลิ้นจี่แม่ใจพะเยาและข้าวก่ำล้านนา

แชร์ข่าวพะเยา

      วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายกมล  เชียงวงค์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ได้มอบหมายให้นายชนก มากพันธุ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดพะเยา  ที่ ห้องประชุมยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา   โดยมีคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมโดยในที่ประชุมมี การพิจารณาคำสั่ง  แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมคุณภาพ  และมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดพะเยา  สินค้าข้าวก่ำล้านนาจังหวัดพะเยา  และข้าวหอมมะลิพะเยา  รวมถึงสินค้าที่ควรส่งเสริมให้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดพะเยาเพิ่มเติม

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี  ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา  เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานกลไกหลัก  ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ทุกระดับ  พิจารณามอบหมายให้จังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัด  เพื่อสนับสนุนการผลักดันและขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย  (Geographical  indications หรือ GI )  ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าการตลาดของการจำหน่ายสินค้า GI ไทยอย่างยั่งยืนและเป็นรูปประธรรม ทั้งนี้จังหวัดพะเยา  มีสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จำนวน 2 รายการ ได้แก่ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา  และข้าวก่ำล้านนา และมี 1 รายการคือข้าวหอมมะลิพะเยา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ขณะเดียวกันกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขอให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด รวบรวมข้อมูลของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นที่คาดว่าเข้าข่ายเป็นสินค้า GI ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอสินค้า 3 รายการประกอบด้วย เนื้อโคขุนดอกคำใต้  เนื้อไก่กระดูกดำปง และไข่เค็มกะทิเชียงคำ


แชร์ข่าวพะเยา