สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยาจำกัด ประชุมการประเมินสหกรณ์สีขาว

      สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยาจำกัด ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ จัดทำเอกสารในการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด ประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการจัดทำเอกสาร เพื่อจัดเตรียมเอกสาร ประกอบการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจาก คณะกรรมการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด