เตรียมงานประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรี วิถีพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

      สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาแถลงข่าวเตรียมจัดโครงการเกษตรอินทรี กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาด ๔ ร. ภายใต้ชื่องาน “ ประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรี วิถีพะเยา”โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุทรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ลานโปรโมชั่นห้างสรรพสินค้าท๊อปพลาซ่าพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

นาย ไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาการชุมชน เขตตรวจราชการที่๓,๑๖ กล่าวว่าโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีเป็นกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีภาคเหนือตอนบนด้วยกลไกประชารัฐ กิจกรรมย่อย๓.๒ เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาด ๔ ร.ทั้ง โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรมและร้านอาหารที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการขับเคลื่อนและตั้งเป้าหมายไว้ในการส่งเสริมเกษตรอินทรีเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข

   นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยากล่าวว่าเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยาบรรลุเป้าหมายอย่างสัมฤทธิผล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเตรียมจัดโครงการเกษตรอินทรีของจังหวัดพะเยา กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาด ๔ ร. ภายใต้ชื่องาน “ ประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรี วิถีพะเยา”โดยในปีนี้จะจัดขึ้นครั้งที่๑ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓โดยกิจกรรมภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา นิทรรศการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรี/ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย จากเครือข่ายเกษตรอินทรีของจังหวัดพะเยา ที่มาจากกลุ่มเกษตรปลอดภัย/กลุ่มเกษตรอินทรีในพื้นที่ทั้ง๙อำเภอ โดยจัดขึ้นที่ลานโปรโมชั่นห้างสรรพสินค้าท๊อปพลาซ่าพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา