พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือ 5 โรงแรมพะเยาฝึกเตรียมแม่บ้านโรงแรมตามมาตรฐาน SHA รองรับบริการปกติวิถีใหม่

แชร์ข่าวพะเยา

นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา พนักงานแม่บ้านของโรงแรม ให้กับพนักงานแม่บ้านใหม่ และพนักงานโรงแรมด้านอื่นที่เข้ารับการฝึกเพื่อเพิ่มทักษะการเป็นพนักงานแม่บ้านให้สามารถปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่ จากโรงแรมในอำเภอเมืองพะเยา 5 แห่ง ประกอบด้วยโรงแรมภูกลอง โรงแรมดีโฮเทล โรงแรมโคซี่เนสท์ โรงแรมพะเยาจุ้มใจ๋ และโรงแรมกว๊านพะเยาวิลล่า จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุม และห้องพักโรงแรมดีโฮเทล ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ฝึกภาคทฤษฎีและปฏิบัติระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2563 – วันที่ 25 กันยายน 2563 และฝากฝึกในสถานประกอบกิจการโรงแรมต่างๆ อีก 1 เดือน ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2563 โดยมีนางวิรัลพัชร ศิริสุภเศรษฐ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา นายณัฐธีร์ อมรพันธ์รัชตะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา และผู้บริหารโรงแรมทั้งห้าแห่ง ร่วมต้อนรับ
      นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า การฝึกเตรียมเข้าทำงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กับโรงแรมในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา 5 แห่ง โดยเฉพาะ โรงแรมดีโฮเทล ซึ่งเป็นโรงแรมที่เตรียมการเปิดการดำเนินงานใหม่ ซึ่งได้รับสมัครพนักงานแม่บ้านโรงแรมเข้ามาใหม่ การฝึกเตรียมเข้าทำงานหลักสูตรนี้ จึงเป็นการพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานใหม่เข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานแม่บ้านของโรงแรม รวมถึง การปรับรูปแบบการทำงานของโรงแรมในจังหวัดพะเยาที่มุ่งเน้นพนักงานที่มีทักษะหลากหลาย สามารถทำงานได้หลายตำแหน่ง จึงมีพนักงานโรงแรมที่ปฏิบัติหน้าที่อื่น เช่น พนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานการเงินและบัญชี บริกร เป็นต้น เข้าร่วมฝึกเตรียมเข้าทำงานด้วย เพื่อพนักงานแต่ละคนสามารถปฏิบัติงานได้หลายตำแหน่ง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน ไม่ต้องจ้างพนักงานหลายคน
ทั้งนี้ การฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 3 หมวด ประกอบด้วย หมวดความรู้ความสามารถพื้นฐาน เน้นกิจกรรมสร้างนิสัยในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม กฎระเบียบพนักงานโรงแรม งานแม่บ้านของโรงแรม การประสานงานในโรงแรม หมวดความรู้ความสามารถหลัก เน้นการทำความสะอาดทั่วไป ห้องพักแขก และห้องน้ำในห้องพักแขก ใบรายงานที่ใช้ในงานแม่บ้านของโรงแรม และภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานแม่บ้านของโรงแรม และหมวดความรู้ความสามารถเสริม เน้นศิลปะการจัดดอกไม้ ศิลปะการปูผ้า ศิลปะการวางผ้าเช็ดตัว การซักรีด นอกจากนี้ เนื่องจากสภาวะวิกฤติจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้เกิดชีวิตปกติวิถีใหม่ในการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก ประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยได้กำหนด 10 ประเภทกิจกรรม ซึ่งโรงแรม/ที่พักและสถานที่จัดประชุม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีมาตรฐาน จึงเป็นหัวข้อสำคัญที่ฝึกอบรมให้ผู้รับการฝึกเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานแม่บ้านของโรงแรมรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว และลูกค้าของโรงแรมในยุคปกติวิถีใหม่
แชร์ข่าวพะเยา