กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงานคลายทุกข์ยุคโควิด

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายอภิญญา สุจริตานันท์  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เป็นประธานเปิดงานคลายทุกข์ยุคโควิด ฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองพะเยา  กิจกรรมปลูกจิตสำนึก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับแรงงาน  ซึ่ง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา จัดขึ้น ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวต้อนรับ และ นายชัยวัฒน์ อังคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา กล่าวรายงานความเป็นมาการจัดกิจกรรมดังกล่าว

     นายอภิญญา สุจริตานันท์  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   เปิดเผยว่า การจัดงานดังกล่าว เพื่อให้แรงงานนอกระบบและแรงงานในสถานประกอบกิจการ  มีองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และปลุกสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัย ให้คุ้มครองแรงงานในทุกกลุ่ม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน ทำให้แรงงานมีความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดี รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านความปลอดภัย และกระตุ้นให้กลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบการ และผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการ ให้เกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และในขณะเดียวกันมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า เกิดการหมุนเวียนหน้าเศรษฐกิจไทยในจังหวัด หลังจากการคลายมาตรการการแพร่ระบาดของ covid 19 เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา

โดยอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวด้วยว่า กิจกรรมในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดพะเยา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติโครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้อัตลักษณ์ และวิถีคนพะเยากิจกรรมพลังประชารัฐพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับแรงงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ชมรมแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบตำบล เครือข่าย กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองพะเยา  เครือข่ายผู้ประกันตนมาตรา 40 อาสาสมัครแรงงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการและแรงงานในสถานประกอบกิจการจำนวนกว่า 400 คน


แชร์ข่าวพะเยา