จังหวัดพะเยาพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งเป้าหมาย “ คนพะเยาอยู่ดีมีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ”

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 18 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ประจำปี 2563 โดยมี นายแพทย์ปรัศนี  อารีรัตน์       รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ  ในฐานะคณะทำงานขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เป็นผู้กล่าวรายงาน

              จังหวัดพะเยา  มีการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) มาตั้งแต่ปี 2559  ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” และยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข “ ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”  จังหวัดพะเยาได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอมาอย่างต่อเนื่องจนครบทั้ง 9 อำเภอ  จากนั้นมีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบคลุมถึงระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน  โดยใช้ประเด็นในการขับเคลื่อนที่เป็นปัญหาของพื้นที่ อาทิเช่น การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม       การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสฯ   การจัดการโรคเรื้อรัง  เบาหวาน ความดัน  อาหารปลอดภัย  วัณโรค   และประเด็นอุบัติเหตุ สุรา   ยาเสพติด เป็นต้น    ที่ผ่านมาพชอ.อำเภอที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับเขต  ดังนี้  ปี 2560 พชอ.อำเภอเชียงม่วน  “คนเชียงม่วน  ชวนกัน  ลด  ละ  เลิกสุรา”  ปี 2561 พชอ.อำเภอจุน  “ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  อยู่จุน  อุ่นใจ  ไม่เจ็บ  ไม่จน ” และปี 2562 พชอ.อำเภอภูกามยาว  “ ปั่นปันรัก  คนภูกามยาวไม่ทอดทิ้งกัน ”

สำหรับการประชุมในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ      ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาพื้นที่ในเฝ้าระวังควบคุมป้องกันภัยสุขภาพ กรณีโรคติดเชื้อโควิค19  มีผู้เข้าร่วมประชุมจากพื้นที่ 9 อำเภอ รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน ประกอบด้วย นักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ผู้แทนฝ่ายปกครอง ฝ่ายสาธารณสุข บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อสม. NGO หรือประชาชนที่ร่วมขับเคลื่อน จากกรณีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบัน จะเห็นได้จากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ  เอกชน และชุมชน  ในการเฝ้าระวังภัยจาก โรคติดเชื้อโควิด19  เป็นพลังที่เข้มแข็ง  ที่เกิดความร่วมมือ  ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมติดตาม เฝ้าระวัง  จนมาวันนี้  ประเทศไทย เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับและกล่าวถึงชื่นชมไปทั่วโลก ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศติดต่อกัน 85 วันและไม่พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดพะเยาติดต่อกัน 133 วัน ที่สำคัญ การเรียนรู้ จากสิ่งที่ได้ดำเนินการจากการปฏิบัติจริง  ประสบการณ์จริง จากทุกบริบทพื้นที่ในวันนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นบทเรียน ในการทำงาน และการดำเนินชีวิต เพื่อให้คนพะเยาอยู่ดีมีสุข    มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรัก เอื้ออาทร ต่อกัน  ดังคำที่ว่า  “ คนพะเยา    ไม่ทอดทิ้งกัน ”


แชร์ข่าวพะเยา