ม.พะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสีธรรมชาติ

แชร์ข่าวพะเยา

      วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.พะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสีธรรมชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมถ่ายทอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน

     คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เจ้าหน้าที่ ร่วมกับอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยใช้สีจากธรรมชาติ “Application of Natural Color for Cosmetic Products” ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพสีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาตะวันออก กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสู่ชุมชนและผู้ประกอบการ

     มีการบรรยายและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ได้แก่ Cleansing Water, Lip Gel และ Foundation จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญอย่างเฉพาะด้าน ได้แก่ อ.ธรรมนูญ รุ่งสังข์ อ.ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล และอ.ดร.ภก.ธีรพิชญ์ เผ่าเพ็ง โดยใช้สีที่พัฒนาจากวัตถุดิบธรรมชาติได้จากชุมชนในภาคเหนือตอนบน คือ ครั่งและฝาง ได้รับการตอบรับและให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม จากทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เป็นจำนวน 160 คน หลังจากนี้มหาวิทยาลัยพะเยา มีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากชุมชน สามารถนำนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาทั้งตัวนักวิจัยรวมถึงชุมชนที่จะต้องก้าวไปพร้อมๆกัน เพื่อตอบโจทย์กับการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้ชุมชนอย่างแท้จริง


แชร์ข่าวพะเยา