จังหวัดพะเยาซักซ้อมแผนภาคสนามรองรับการระบาดโควิด19 ระลอกสอง

แชร์ข่าวพะเยา

     นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยา  โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา  มีมติให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563  ให้มีการซ้อมแผนรองรับการระบาดโควิด19 ระลอกสอง ทีมอำนวยการฝึกซ้อม กำหนดสถานการณ์สมมุติในการฝึกภาคสนาม (Field Exercise) วันที่ 17 สิงหาคม 2563  ในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา  เหตุการณ์การตอบโต้เมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

      การประสานการส่งต่อผู้ป่วยมารับการตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาล  ความพร้อมของ อสม. และทีมเฝ้าระวังเคลื่อนที่เร็วในการติดตามผู้สัมผัส การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลกับประชาชนและผู้รับบริการ เพื่อลดความตระหนก   ความพร้อมในการจัดเตรียมระบบสนับสนุน เช่น ยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ ไปรับผู้ป่วย  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาล  โดยมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลพะเยา  โรงพยาบาลเชียงคำ และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ประเมินและสังเกตการณ์การฝึกซ้อม  ในการนี้ นพ.สุชาญ ปริญญา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปง นายประพันธ์ เตชะบุญ สาธารณสุขอำเภอปง  และทีมตอบโต้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอปง  ได้ซ้อมแผนบนโต๊ะ เพื่อติดตามสถานการณ์การเตรียมพร้อมกล่องภารกิจต่างๆ เพื่อรองรับการแพร่ระบาดโควิด19 ระลอกสอง ด้วย


แชร์ข่าวพะเยา