สสจ.พะเยาคุมเข้มควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกใจพื้นที่จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยาเอกซเรย์ทุกพื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก คุมเข้มควบคุมการแพร่ระบาด  ให้เจ้าบ้านกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้าน บริเวณบ้านและที่สาธารณะอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยทันตแพทย์ชาญ  เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดพะเยา เปิดเผยถึง สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย  ซึ่งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก  โดยจะมีแนวโน้มการระบาดสูงขึ้นในช่วงฤดูฝน  จากรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา ในปี 2563 ( 1 มกราคม  ถึง 15 สิงหาคม 2563 ) พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 198 ราย อัตราป่วย เท่ากับ 41.70 ต่อแสนประชากร เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆในระดับประเทศ จังหวัดพะเยา มีอัตราป่วยเป็นลำดับที่ 52 ของประเทศและลำดับที่ 6 จาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อำเภอเชียงม่วน มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด รองลงมา คือ อำเภอเมืองพะเยา และอำเภอจุน มีอัตราป่วย 116.12 , 78.06 และ 48.41 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมา คือ 10-14 ปี ขึ้นไป สำหรับผู้ป่วยที่พบในรอบ 2 สัปดาห์ล่าสุด พบผู้ป่วยใน 6 อำเภอ จำนวน 49 ราย อำเภอเมืองพะเยา มีผู้ป่วยมากที่สุด จำนวน 22 ราย รองลงมา คือ อำเภอเชียงคำ จำนวน 13 ราย อำเภอจุน 5 ราย อำเภอปงและอำเภอดอกคำใต้ อำเภอละ 4 ราย อำเภอแม่ใจ จำนวน 1 ราย 
              จากรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกจังหวัดพะเยา มีการพบผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงได้ดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับจังหวัดและอำเภอในทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้เน้นให้ให้ตำบลที่มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกต่อเนื่อง  ติดตามการดำเนินงานควบคุมการแพร่ระบาด  ให้เจ้าบ้าน  เจ้าของสถานที่  กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้าน บริเวณบ้านและที่สาธารณะอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ทายากันยุง เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงกัด  หากมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หน้าแดง มีผื่น มีรอยจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกตามลำตัว แขน ขา เบื่ออาหาร จุกแน่นลิ้นปี่ หรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ให้ไปโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
แชร์ข่าวพะเยา