กอ.รมน พะเยา ประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลงบประมาณประจำปี 2563

แชร์ข่าวพะเยา

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 63 เวลา 09.00o. พ.อ.ประสิษฐิพงศ์  มูลดี รอง  ผอ.รมน.จังหวัด  พ.ย.(ท) มอบหมายให้ พ.อ.นิรันดร  พรหมมิรัตน์   เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสรุปผลการปฎิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 19-21ส.ค.63 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

เพื่อรับฟังการสรุปผลงาน  ศปป.4  กอ.รมน., การบรรยายพิเศษ  การบรรเทาสาธารณภัยกับกรณีของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 , มาตการของ กรมควบคุมโรคติดต่อ จาก  สธ. , สัมมนากลุ่มย่อย การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ยากไร้  ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ทำกิน  พร้อมทั้งโครงการปลูกป่าและการป้องกันไฟป่า  ผลการปฏิบัติได้รับข้อเสนอแนะจาก กรมอุทยานแห่งชาติ ฯและผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี


แชร์ข่าวพะเยา