จัดงานประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ วิถีพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจัดโครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาด ๔ ร. ภายใต้ชื่องาน “ ประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ วิถีพะเยา”โดยมีนาย กมล เชียงวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ ลานโปรโมชั่นห้างสรรพสินค้าท๊อปพลาซ่าพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

        นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยากล่าวว่าเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยาบรรลุเป้าหมายอย่างสัมฤทธิผล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเตรียมจัดโครงการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดพะเยา กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาด ๔ ร. ภายใต้ชื่องาน “ ประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ วิถีพะเยา”โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

    โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ /นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ / เกษตรปลอดภัยของจังหวัดพะเยาที่สื่อให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนา  การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม ในการนำเสนอกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ รวมถึงการนำเสนอกระบวนการผลิต สู่อาหารปลอดภัย และการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อเกษตร รวมถึงช่องทางการจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ออนไลน์และออฟไลน์ การเจรจาธุรกิจระหว่างกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรี อาหารปลอดภัย กับภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการขยายผลสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรมและร้านอาหาร(๔ร.) การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้และประสบการณ์ในขบวนการพัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ รวมถึงการประกวดการจัดตะกร้า กระเช้าของฝาก/ของที่ระลึกจากผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์/พืชผักปลอดภัย จัดขึ้นที่ลานโปรโมชั่นห้างสรรพสินค้าท๊อปพลาซ่าพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา