สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัดต้อนรับคณะจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด ร่วมต้อนรับนายอเนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา และคณะจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัดพร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 21 ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด ร่วมต้อนรับ นายอเนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา และคณะ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

โดยเข้าร่วมประชุมชี้แจง แนะนำ และตรวจสอบเอกสารประกอบการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 9 หลัก เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจาก คณะกรรมการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล จังหวัดพะเยา ที่จะเข้าตรวจประเมินสหกรณ์สาธารณสุขพะเยา จำกัด ในเดือน กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด
แชร์ข่าวพะเยา