ชมความสวยงามของวิหารไม้ นมัสการองค์พระเจดีย์เล็กที่สุดจังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

      ชมความสวยงามของวิหารไม้แบบล้านนา และโฮงหลวง ขนาดใหญ่ ที่ทำจากไม้ทั้งหลังโดยคงรูปแบบศิลปะแบบล้านนา ที่มีความสวยงามอลังการ ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่รวบรวมของโบราณที่เป็นวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้พื้นบ้าน ที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน นอกจากนั้นยังสามารถเข้านมัสการองค์พระเจดีย์ที่ถือว่าเล็กที่สุดของจังหวัดพะเยา หรือประเทศไทย  ของวัดสันกู่บัวบก ในพื้นที่ตำบลดงเจน  อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา

     พระลูกวัดของวัดสันกูบัวบก ในพื้นที่หมู่ที่ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าว เข้าดูความสวยงาม อลังการของวิหารและโฮงหลวงที่ทำจากไม้ทั้งหลัง ที่มีรูปแบบศิลปะแบบล้านนา ที่มีความสวยงามอลังการและถือเป็นแห่งเดียวของจังหวัดพะเยา ที่ยังคงรูปแบบของตัวอาคารไม้ทั้งหลัง ที่มีรูปแบบสวยงามอลังการ ตามแบบฉบับล้านนา ที่ยังคงยึดศิลปะ แบบล้านนาที่ยังคงใช้ไม้แป้นเกล็ดเป็นที่มุงหลังคาทั้งหลัง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนาได้เป็นอย่างดี ของสถานที่แห่งนี้ โดยภายในวัดยังได้มีวัตถุ โบราณ ศิลปะและวิถีชีวิตของชุมชนที่ถูกรวบรวมไว้ได้ให้เข้าศึกษา  ทั้งเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่ใช้กันมาในยุคโบราณและได้รวบรวมไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ภายในวัด ให้สามารถท่องเที่ยวศึกษาได้และนอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดสันกูบัวบก ดังกล่าวนั้น ถือว่ามีความพิเศษแตกต่างจากวัดแห่งอื่นๆในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยได้มีพระเจดีย์ที่มีขนาดเล็กที่สุดของจังหวัดพะเยา และประเทศไทยที่มีอายุเก่าแก่มากว่า หลายร้อยปี  โดยองค์เจดีย์นั้นจะมีขนาดกว้างคูณยาวเพียง 50 เซนติเมตร และมีความสูงเพียง 2 เมตร และบริเวณโดยรอบนั้นก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปขนาดเล็ก บริเวณโดยรอบทั้งสี่ทิศ ซึ่งถือว่าเป็นองค์เจดีย์ที่มีขนาดเล็กและย่อส่วนเสมือนองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาและนับถือของชาวบ้านในชุมชน

     สำหรับวัดสันกู่บัวบก ดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นวัดโบราณในอดีต ในยุคของการก่อตั้งอาณาจักรภูกามยาวตอนต้น  ซึ่งปัจจุบันเป็นสาขาหนึ่งของวัดเชียงมั่น ซึ่งถือเป็นวัดแห่งแรกของอาณาจักรภูกามยาว ที่ได้มีการก่อตั้งเมืองขึ้น ในช่วงระยะเวลากว่า  900  ปี ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูและได้มีการปรับปรุงในการที่จะสร้างองค์พระวิหารและโฮงหลวง โดยใช้ไม้ทั้งหลังซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมทางล้านนาแบบดั้งเดิมที่ถือเป็นแห่งเดียวของจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา