รพ.พะเยา จัดประชุมวิชาการ การปรึกษาปัญหารายกรณี (Conference case) การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน กลุ่มผู้ป่วย Palliative care

แชร์ข่าวพะเยา

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมวิชาการ การปรึกษาปัญหารายกรณี (Conference case) การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน กลุ่มผู้ป่วย Palliative care ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ทุกโรงพยาบาลมีหน่วยบริการเพื่อให้การดูแลแบบประคับประคอง และให้บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล มีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Palliative care เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรโรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลชุมชน และบุคลากรหน่วยบริการปฐมภูมิเขตอำเภอเมืองและภูกามยาว เพื่อให้บุคลากรมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการดูแลกลุ่มผู้ป่วย Palliative care ให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มพูนทักษะการใช้ยาโดยใช้เครื่องให้ยาทางใต้ผิวหนังต่อเนื่อง (Syringe drive) 

โดยมี แพทย์หญิงชมพูนุท ไชยชมพู นายแพทย์ชำนาญการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 7A ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา