จ.พะเยา อบรมฝึกซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แชร์ข่าวพะเยา

     จังหวัดพะเยาอบรมถอดบทเรียนการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ระลอก 2  ฝึกซ้อมจริงในพื้นที่(Field Exercise) จังหวัดพะเยา

        วันที่ 2 ก.ย.63 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน เปิดการถอดบทเรียนการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 2 ฝึกซ้อมจริงในพื้นที่(Field Exercise) จังหวัดพะเยา ที่ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

      โดย จังหวัดพะเยา ได้เปิดศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพื่อบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและป้องกันควบคุมการระบาดของโรค  โดยมี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์  ในระยะการแพร่ระบาด จังหวัดพะเยา พบผู้ป่วย 3 ราย  เสียชีวิต 1 ราย ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่มาแล้ว 148 วัน (นับถึง วันที่ 2 กันยายน  2563 ) ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้มีการประเมินสถานการณ์ และเห็นว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วจนน่ากังวล จึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ  (Public Health Emergency of International Concern) ในวันที่ 30 มกราคม 2563  และแนะนำทุกประเทศให้เร่งรัด การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค  เช่นกัน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากการระบาดระลอกสอง จากกรณีดังกล่าว จังหวัดพะเยา โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพะเยา จึงได้จัดการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อรองรับการระบาดของโรค     ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  ระลอก 2  ของจังหวัดพะเยา ซึ่งได้มีการฝึกซ้อมแผนแบบบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX)  ฝึกซ้อมจริงในพื้นที่(Field Exercise) จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอปง อำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง อำเภอเมืองพะเยา   ใช้ระยะเวลาในการฝึกซ้อม จำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 17 , 21 สิงหาคม 2563  และวันที่ 1  กันยายน  2563  และสรุปถอดบทเรียนในวันนี้ เพื่อถอดบทเรียนจากการฝึกซ้อมจากเหตุการณ์ฝึกซ้อมเสมือนจริงที่ผ่านมา มีความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จะรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระลอก ๒ อย่างไร

      กิจกรรมการถอดบทเรียนในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด คือ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา  ปกครองจังหวัดพะเยา   สำนักงานจังหวัดพะเยา ขนส่งจังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา  ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ทหาร ตำรวจ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร คณะทำงานช่องทางเข้า-ออก บ้านฮวก อำเภอภูซาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ขนส่งจังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลแม่กา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 150  คน


แชร์ข่าวพะเยา