ม.พะเยาจัดงานประชุมเสวนา” การขับคลื่อนโครงการล้านนาตะวันออก “เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก”

แชร์ข่าวพะเยา

29 สิงหาคม 2563 ม.พะเยาจัดงานประชุมเสวนา เรื่อง”คนอยู่ได้ นกยูงอยู่ได้” การขับคลื่อนโครงการล้านนาตะวันออก “เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก” การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา