พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเสริมแกร่งกลุ่มนวดไทยชายแดน ฝึกต่อยอดหมอนวดคนพิการนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อย รองรับด่านบ้านฮวก

แชร์ข่าวพะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 2 (นวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่วไป ไม่น้อยกว่า 10 อาการ) ระยะเวลาฝึก 60 ชั่วโมง ให้กับพนักงานนวดพิการและผู้ดูแลคนพิการสมาชิก “กลุ่มนวดไทยชายแดน” ที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 และได้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือฯ สาขาการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพแล้ว จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า หลักสูตรการนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยที่พบทั่วไป 10 อาการ เป็นวิชานวดหลักที่พนักงานนวดไทย ต้องใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 2 ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบ จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย บรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่วไปอย่างน้อย 10 อาการ และรู้ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด พร้อมทั้งมีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ จริยธรรมในการประกอบอาชีพ จึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการนวดไทยของพนักงานนวดพิการและผู้ดูแลคนพิการอย่างชัดเจน ต่อยอดจากเดิมที่เพียงสามารถนวดผ่อนคลายได้ ตามที่ได้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ได้กำหนดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 2 ต่อเนื่องระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 ด้วย ประกอบกับจังหวัดพะเยาได้เปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก (ด่านพะเยา) ตำบลภูซาง อำเภอภูซาวเชื่อมต่อกับด่านสากลปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ซึ่งได้รับการยกระดับขึ้นจากด่านประเพณีเป็นด่านสากล และมีพิธีเปิดด่านสากลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต้องผ่านบ้านฮวก จึงเปรียบเสมือนเป็นประตูเข้าออกที่นักท่องเที่ยวต้องผ่านพื้นที่ตลอดเวลา

ดังนั้น การให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะพนักงานนวดคนพิการ สมาชิกกลุ่มนวดไทยชายแดน ที่นอกจากจะสามารถนวดผ่อนคลายได้แล้ว หากสามารถนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ภูซาง รวมถึงที่จะเดินทางต่อไป สปป.ลาว ได้อีก ย่อมสร้างโอกาสและการยอมรับจากผู้ใช้บริการ ซึ่งสาขาอาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพ ถือว่าเป็นบริการหลักสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของรัฐบาล โดยเฉพาะ การท่องเที่ยวปกติวิถีใหม่ (New normal) ที่มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่มาจากประเทศปลอดภัยจากการระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบาย Travel Bubble ที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องได้ ภายหลังจากเริ่มนำร่อง “ภูเก็ตโมเดล” ในเดือนตุลาคม 2563 นี้


แชร์ข่าวพะเยา