พัฒนาฝีมือพะเยาร่วมกับเทศบาลตำบลเวียง มอบวุฒิบัตรเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวดไทยและมอบหนังสือรับรองมาตรฐานหมอนวดคุณภาพ อ.เชียงคำ

แชร์ข่าวพะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายถาวร อ่อนนวล นายกเทศมนตรีตำบลเวียง และนางธัญชนิกาญจน์ นิลคำ หัวหน้าฝ่ายปกครอง มอบวุฒิบัตร ฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง  ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง ตามโครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้อัตลักษณ์และวิถีคนพะเยา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากงบพัฒนาจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ให้กับพนักงานนวดในพื้นที่ตำบลเวียงที่ผ่านการฝึกอบรม และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้รับการรับรองหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง และการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จากกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ประกอบกับก่อนที่จะดำเนินการฝึกอบรมดังกล่าว สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้ขออนุญาตจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาต (นอกสำนักงาน) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับการฝึก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ใช้หากต้องเดินทางเข้ามาอบรม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ซึ่งตั้งอยู่ห่างเกือบ 100 กิโลเมตร และไม่กระทบกับวิถีการดำเนินชีวิตที่จำเป็นต้องดูแลครอบครัวของตนเองระหว่างการฝึก ซึ่งสำนักงานฯ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ดำเนินการได้ ดังนั้น ผู้ผ่านการฝึกท้ัง 2 สาขาดังกล่าว สามารถนำวุฒิบัตรที่ได้รับไปยื่นขอใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.12) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้ทันที โดยเตรียมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา และใบรับรองแพทย์ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง จะออกใบรับคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.13) ให้ผู้ยื่นเป็นหลักฐาน

เมื่อผู้อนุญาตพิจารณาออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.14) แล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นมาติดต่อรับใบรับรองฯ ได้ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาที่ยื่นขอฯ ทั้งนี้ ผู้ยื่นจะได้รับ สพส.14 ภายใน 60 วัน นับจากได้รับ สพส.13 จึงส่งผลให้ผู้ผ่านการฝึกที่รับมอบวุฒิบัตรจำนวน 20 คน และได้รับ สพส.14 จะเป็นผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ และ/หรือ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 นอกจากนี้ พนักงานนวดไทย ที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ วันละ 485 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพะเยา ที่กำหนดไว้เพียงวันละ 320 บาท อีกด้วย


แชร์ข่าวพะเยา