มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะรัฐมนตรี อว. พาชมธรรมชาติริมกว๊านพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

   มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะรัฐมนตรี อว. พาชมธรรมชาติริมกว๊านพะเยา ในกิจกรรมพื้นที่วัฒนธรรม พร้อมตักบาตรข้าวเหนียวล่องเรือขอพรหลวงพ่อศิลา วัดติโลกอาราม จ.พะเยา

  วันนี้ วันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพื้นที่วัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา ช่วงเช้าตักบาตรข้าวเหนียวริมกว๊านพะเยา หลังจากนั้น ล่องเรือพายกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อศิลา ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าที่สวยงาม นำโดยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม และคณะ หลังจากนั้น เดินทางไปสมทบ เพื่อรับฟังงานวิจัย ร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์และคณะ โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ทีมวิจัยระเบียงกว๊านพะเยา พาเยี่ยมชมนิทรรศการงานวิจัย “กิจกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนระเบียงกว๊านพะเยา”

โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลแม่ต๋ำ กลุ่มทอผ้าใต้ถุนบ้านชุมชนวัดอินทร์ฐาน กลุ่มขันโตกเงินล้านชุมชนวัดศรีโคมคำ กลุ่มน้ำพริกพื้นบ้านตำบลแม่ต๋ำ กลุ่มปักผ้าแม่กาเจริญ กลุ่มน้ำพริกคั่วทราย กลุ่มผ้าด้นมือชุมชนวัดเมืองชุม ศูนย์เรียนรู้บ้านดินคำปู้จู้ และกลุ่มอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานความร่วมมือในโครงการวิจัย 2 ชุดโครงการ คือ โครงการวิจัยระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนรอบกว๊านพะเยา และโครงการวิจัยพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต Phayao Learning City ซึ่งโครงการวิจัยระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยาฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มเติมจากผลสำเร็จของโครงการที่สามารถสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และพัฒนาต่อยอดในโครงการ Phayao Learning City ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ ข่วงนกยูง ริมกว๊านพะเยา หลังจากนั้นเดินทางไปวัดอนาลโย เข้ากราบสักการะพระแก้วบุษราคัม เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับ


แชร์ข่าวพะเยา