มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์

แชร์ข่าวพะเยา

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสทธ.) ล้านที่ 1 จำนวนเงิน 1,005,242.15 บาท(หนึ่งล้านห้าพันสองร้อยสี่สิบสองบาทสิบห้าสตางค์)  และกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ล้านที่ 2 จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ สสทธ.และ กสธท. อนุมัติมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิต ให้แก่ทายาท นายณรงค์ ธุระเสร็จ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด โดย นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์

ในนาม สสทธ. และ กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย”เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2″


แชร์ข่าวพะเยา