อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านการประชาสัมพันธ์

แชร์ข่าวพะเยา

                ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านการประชาสัมพันธ์  เพื่อขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไปสู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและประชาชนทั่วไป  ย้ำนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง แม่นยำ  รวดเร็ว และรอบด้าน  

                   วันที่ 17 ก.ย.62  เวลา 08.30 น. นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา     เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านการประชาสัมพันธ์  ตามโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารราชการแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา             ที่ห้องเบญจรงค์  โรงแรมพะเยาเกทเวย์  อำเภอเมืองพะเยา   พร้อมทั้งกล่าวว่า  ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล   การสื่อสาร มีความสะดวก รวดเร็ว      ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล ผ่านสื่อดิจิทัล เช่น โทรศัพท์มือถือ ได้อย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพะเยาต้องเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบาลสำคัญของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อสร้างการรับรู้  เข้าใจ และเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างรวดเร็ว    และผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์  สามารถผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสื่อดิจิทัล   จังหวัดพะเยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ในฐานะหน่วยงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ  จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านการประชาสัมพันธ์  เพื่อให้บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ  และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์  ผลิตข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง รวดเร็ว  เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย  และตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด   ทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดพะเยาและประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้อง  สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและได้รับประโยชน์จากนโยบายด้านต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ  และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ อันจะทำให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบรรลุเป้าหมายประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  กล่าวอีกว่า การนำเสนอข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ ต้องนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว  ในการประชาสัมพันธ์ตอบโต้ข่าวลวง หรือข่าวที่มีข้อมูลอันเป็นเท็จ  รวมถึงต้องมีการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ อย่างรอบด้านในการนำเสนอข่าวสารของจังหวัด  ปัจจุบันการเขียนข่าว  หรือ การผลิตสื่อไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป  มีเพียงสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว  ก็สามารถทำสื่อออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วในยุคปัจจุบัน    ซึ่งการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่ง ที่สำคัญในการพัฒนาจังหวัดพะเยา  การอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องที่ดี ขอให้เจ้าหน้าที่ ที่เข้าอบรมในวันนี้ ใช้ความรู้ที่ได้รับ  นำมาพัฒนาด้านงานการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และจังหวัดต่อไป

             ด้านนางบุษรา  สุขวิบูลย์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า การอบรมอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพะเยาในครั้งนี้ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพะเยาเป็นเงิน  48,150 บาท  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมประกอบด้วย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 80 คน   ระยะเวลาการอบรม 1 วัน   ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  กรมประชาสัมพันธ์   มีการบรรยายเรื่องเทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และการฝึกปฏิบัติ  เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการตัดต่อภาพด้วยสมาร์ทโฟนและการฝึกปฏิบัติ   ผู้ผ่านการอบรมจะมีความรู้และทักษะในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อที่หลากหลาย รวมทั้งรูปแบบสื่อดิจิทัล  สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสถานการณ์ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ประชาชนผู้รับสื่อก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารนั้นๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนต่อไป.


แชร์ข่าวพะเยา